Znamo li da hvalimo?

Poznata nam je svima moć lepih reči i njihov uticaj na samopouzdanje i motivaciju? Ali znamo li najbolje da ih upotrebimo? Na koje osobine ili postupke bi ih trebalo usmeriti? Ovde je jedan snimak na kom je prikazano kakav je uticaj različiih vrsta pohvala na samopouzdanje i motivaciju i kakve veze pohvale mogu imati sa strahom od neuspeha.

Istraživači su dali deci (uzrasta 9 i 10 godina) da sastavljaju set slagalica. U početku su to bile veoma jednostavne slagalice za njihov uzrast, koje su sva deca, bez poteškoća, mogla da reše. I hvalili su ih za dobro rešen zadatak. Ali u jednoj grupi pohvale su bile usmerene na njihovu inteligenciju i sposobnost rešavanja problema.  U drugoj grupi hvalili su trud koji su deca uložila da bi došla do dobrog rešenja. Zatim su im dali set mnogo težih slagalica, koje su daleko prevazilazile njihov uzrast i koje su morali prilično da se namuče da bi ih rešili. Gledali su šta će se dešavati sa njihovim samopouzdanjem i motivacijom. Nakon određenog perioda bezuspešnih pokušaja, svakom detetu ponuđeno je da odustane i da se vrati na slaganje jednostavnijih, lakših slagalice. Šta se dešavalo? Continue reading “Znamo li da hvalimo?”

Advertisements

Tajni kod muzikalnosti

Koncept muzikalnosti  još uvek je nedovoljno dobro shvaćen. Muzička sposobnost, popularno smatrano, je urođena – neko je ili rođen ili nije rođen s muzičkim talentom. Ali ovakvi stavovi u svim oblastima danas se preispituju. Neurolozi sarađuju s genetičarima da shvate vezu između gena i razvoja mozga, kognicije i ponašanja. Identifikovanje genetske komponente, koja leži u osnovi muzičkih sposobnosti, s praktične strane, može pomoći da predvidi ko će se uspešno baviti muzikom ili, još interesantnije, koji će tipovi instrukcija i nastave biti najuspešniji kod pojedinca u odnosu na njegov genetsko-kognitivni profil.

U svim domenima, pa tako i pri ispitivanju muzikalnosti, neophodno je prvo izdvojiti skup svih osobina koje čine muzikalnost da bi se tražili geni odgovorni za njihovo ispoljavanje. Nažalost, kod muzikalnosti još uvek nisu precizno prepoznati i definisani svi faktori koji je sačinjavaju, što predestavlja značajnu prepreku napretku u daljem istraživanju. Poteškoće se nalaze u heterogenosti muzikalnosti – širokom izboru načina na koji se ona predstavlja. Neophodno je preispitati sve faktore koji bi mogli biti povezani sa muzikalnošću, koji učestvuju u njenom definisanju, merenju i razvoju, da bi se ostvario napredak u razumevanju ovog kompleksnog fenomena, te da bi se mogla vršiti dalja istraživanja. Continue reading “Tajni kod muzikalnosti”